امضای یادداشت تفاهم همکاری با شرکت سامو سی ام کره جنوبی

در روز چهارشنبه مورخ ۱/۱۰/۹۵ یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش، مشاور طرح و اجرای تخصصی در زمینه هتل، با دارا بودن رتبه یک پیمانکاری و شرکت سامو سی ام کره جنوبی که طبق آخرین گزارش رنکینگ شرکت های مهندسی، چهاردهمین شرکت طراحی و مدیریت اجرای جهان محسوب می شود بامضاء رسید. بر اساس این یادداشت تفاهم دو شرکت در زمینه طراحی و اجرای پروژه های بزرگ ساختمانی در ایران و منطقه خاور میانه با یکدیگر همکاری خواهند کرد.