مراسم رونمایی خودرو رکستون G4 توسط شرکت رامک خودرو در بالروم هتل نووتل فرودگام امام برگزار شد

مراسم رونمایی خودرو رکستون G4 توسط شرکت رامک خودرو در بالروم هتل نووتل فرودگام امام برگزار شد. لازم به ذکر است طراحی و ساخت این هتل در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ توسط شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش انجام شده و در طراحی بالروم کلیه پیش بینی های لازم برای برگزاری چنین رویدادهایی در نظر گرفته شده است.