سومین همایش سالانه نظام فنی و اجرایی کشور

تقدیر از مهندسین مشاور طرح وآفرینش، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دلیل حضور موثر در عرصه نظام فنی و اجرایی کشور