مجتمع مسکونی دانوب

نام پروژه ساختمان مسکونی دانوب
کارفرما آقای دلاویز و شرکا
محل پروژه ایران – تهران
تاریخ ۲۰۰۱ – ۲۰۰۲
مساحت ۱۷۷۵۰ m2
نوع پروژه مسکونی
خدمات حرفه ای طراحی مقدماتی ، توسعه طرح