مجتمع تجاری اداری و هتل نگین افق نیایش

نام پروژه   مجتمع تجاری اداری و هتل نگین افق نیایش
کارفرما شرکت  نگین افق نیایش
محل پروژه ایران – تهران
تاریخ ۲۰۱۸
مساحت ۳۰۰۰۰۰ مترمربع
نوع پروژه  تجاری ادرای -اقامتی
توضیحات طراحی