هتل کندوان

نام پروژه  هتل کندوان
کارفرما شرکت توسعه گردشگری ایران
محل پروژه ایران – کندوان
تاریخ  ۲۰۰۶
مساحت  ۱۱۰۰ m2
نوع پروژه  اقامتی
خدمات حرفه ای  طراحی – تدارکات – ساخت

تقدیرنامه ها

×

تقديرنامه صادر شده از سوی مجله معماری و ساختمان بابت پروژه هتل صخره ای کندوان

تقديرنامه صادر شده از سوی مجله معماری و ساختمان برای پروژه هتل صخره ای کندوان

×

تقديرنامه صادر شده از سوی شرکت توسعه گردشگری ايران بابت هتل صخره ای کندوان

تقديرنامه صادر شده از سوی شرکت توسعه گردشگری ايران، کارفرمای پروژه هتل صخره ای کندوان