هتل کوثر

نام پروژه  هتل کوثر
کارفرما سازمان مرکز تفریجی و گردشگری بنیاد مستضعفان
محل پروژه ایران – اصفهان
تاریخ  ۲۰۰۴
مساحت  ۵۵۰۰ m2
نوع پروژه  اقامتی
خدمات حرفه ای  طراحی – تدارکات – ساخت

تقدیرنامه ها

×

تقديرنامه صادر شده از سوی سازمان سياحتی و مراکز تفريحی بنياد مستضعفان و جانبازان بابت پروژه هتل کوثر اصفهان

تقديرنامه صادر شده از سوی سازمان سياحتی و مراکز تفريحی بنياد مستضعفان و جانبازان، کارفرمای پروژه هتل کوثر اصفهان

×

تقديرنامه صادر شده از سوی سازمان سياحتی و مراکز تفريحی بنياد مستضعفان و جانبازان بابت هتل کوثر اصفهان

تقديرنامه صادر شده از سوی سازمان سياحتی و مراکز تفريحی بنياد مستضعفان و جانبازان،٬کارفرمای پروژه هتل کوثر اصفهان