بیمارستان محب

نام پروژه  بیمارستان محب
کارفرما شرکت محب
محل پروژه ایران – تهران
تاریخ  ۲۰۰۹
مساحت  ۳۳۵۰ m2
نوع پروژه  پزشکی
خدمات حرفه ای  طراحی و ساخت
توضیحات  طراحی طبقات همکف ، سوم ، چهارم و نما – ساخت طبقه همکف و سوم

تقدیرنامه ها

×

تقديرنامه صادر شده از سوی شرکت محب بابت پروژه بيمارستان محب

تقديرنامه صادر شده از سوی شرکت محب، کارفرمای پروژه بيمارستان محب