هتل صفائیه

نام پروژه هتل صفائیه
کارفرما شرکت موج سیاحت
محل پروژه ایران – یزد
تاریخ ۲۰۰۶-۲۰۰۷
مساحت ۲۰۰۶-۲۰۰۷
نوع پروژه اقامتی
خدمات حرفه ای بازنگری طرح و ساخت

تقدیرنامه ها

×

تقديرنامه صادر شده از سوی سازمان سياحتی و مراکز تفريحی بنياد مستضعفان و جانبازان بابت تکمیل پروژه هتل صفاييه يزد

تقديرنامه صادر شده از سوی سازمان سياحتی و مراکز تفريحی بنياد مستضعفان و جانبازان، کارفرمای پروژه هتل صفاييه يزد

×

گواهينامه تکميل پروژه هتل صفاييه يزد صادر شده از سوی شرکت صفاييه يزد

گواهينامه تکميل پروژه هتل صفاييه يزد صادر شده از سوی شرکت صفاييه يزد

×

تقديرنامه صادر شده از سازمان راه و شهرسازی استان يزد برای پروژه هتل صفائيه يزد

تقديرنامه صادر شده از سازمان راه و شهرسازی استان يزد برای پروژه هتل صفائيه يزد