مجموعه مسکونی و گردشگری سیب

نام پروژه مجموعه تفریحی و مسکونی  سیب
کارفرما O.T.A
محل پروژه ایران – هرمزگان
تاریخ ۲۰۰۸
مساحت ۱۵۸ hec
نوع پروژه مجموعه گردشگری و مسکونی
خدمات حرفه ای طرح جامع