سوهانک

نام پروژه سوهانک
کارفرما آقای فشارکی
محل پروژه ایران – تهران
تاریخ ۲۰۰۹
مساحت ۱۰ Hec
نوع پروژه مجموعه گردشگری
خدمات حرفه ای طرح جامع