خدمات

بازنگری طرح

طراحی ما الهام گرفته از اين باور است که کيفيت محيط پيرامون کيفيت زندگی ما را مستقيما تحت الشعاع قرار می دهد. ما بر اين باور هستيم که طراحی بايد در برگيرنده تمامی جنبه ها از عملکرد ساختمان تا ملاحظات فيزيکی و مفهومی و همچنين زيبايی شناختی باشد. بيش از 15 سال احاطه بر پروژه های ساختمانی داخلی و خارجی ما را قادر ساخته تا طرح هايی جامع و مقرون بصرفه را در اختيار کارفرمايان خود قرار بدهيم.

تقدیرنامه ها

×

تقديرنامه صادر شده از سوی شرکت محب بابت پروژه بيمارستان محب

تقديرنامه صادر شده از سوی شرکت محب، کارفرمای پروژه بيمارستان محب

×

گواهينامه تکميل پروژه هتل صفاييه يزد صادر شده از سوی شرکت صفاييه يزد

گواهينامه تکميل پروژه هتل صفاييه يزد صادر شده از سوی شرکت صفاييه يزد

×

تقديرنامه صادر شده از سازمان راه و شهرسازی استان يزد برای پروژه هتل صفائيه يزد

تقديرنامه صادر شده از سازمان راه و شهرسازی استان يزد برای پروژه هتل صفائيه يزد