خدمات

طرح جامع

اين شرکت تجربيات بسزايی در زمينه تهيه و تدوين طرح های جامع و طرح های معماری که بتوانند ضمن جلب نظر کارفرما انعطاف پذيری لازم در قبال شرايط حاکم بر بازار٬ نيازهای کارفرما٬ و قوانين و مقررات را داشته باشند دارد. ما نقطه نظرات کارفرما را با در نظر گرفتن شرايط خاص زيست محيطی٬ جغرافيايی٬ و فرهنگی در قالب يک طرح جامع تدوين و ارائه می نماييم.