خدمات

مدیریت مناقصات

ما بعنوان برگزار کننده مناقصه کليه مراحل کار از تنظيم فراخوان تا پيگيری خدمات ارائه شده را بر عهده می گيريم. خدمات ما در اين زمينه عبارتند از تهيه نقشه های اجرايی٬ تعيين مشخصات فنی٬ ارزيابی پيشنهادات٬ مذاکره٬ و عقد قرارداد نهايی.