فصلنامه معماری و ساختمان: ویژه نامه زن معمار ایرانی

معرفی دستاوردها و ديدگاه های حرفه ای خانم مهندس شیوا آقابابایی و گزارش مصور ‍پروژه هتلهای فرودگاه امام در شماره ۳۴