دیزاین ات ال: مجله بین المللی طراحی

۲۰۱۵ نسخه برگزیدگان جایزه بین المللی بهترین طراحی هتل و اماکن اقامتی، ژوئن