مجله معماری پایدار

مقاله مجله معماری پایدار درباره اعطای جایزه طراحی بهترین طراحی هتل فرودگاهی