مجموعه تفریحی و مسکونی پارس

نام پروژه مجموعه تفریحی و مسکونی پارس
کارفرما پارس به آفرین
محل پروژه ایران – عسلویه
تاریخ ۲۰۰۴
مساحت ۳۴۰۰۰ m2
نوع پروژه اقامتی و مسکونی
خدمات حرفه ای طرح جامع