شهرک مسکونی شیخ زائد

 

نام پروژه شهرک مسکونی شیخ زائد
کارفرما شهرک مسکونی شیخ زائد
محل پروژه امارات – دبی
تاریخ ۲۰۰۹
مساحت ۱۲۹۴ m2
نوع پروژه مجموعه مسکونی
خدمات حرفه ای طراحی مقدماتی
توضیحات معماری