تالار بورس اوراق بهادار تهران

نام پروژه: تالار بورس اوراق بهادار تهران
زیربنا: ۷۰۰ مترمربع
کاربری: اداری
محل پروژه:
تهران
کارفرما: سازمان بورس اوراق بهادار تهران
خدمات ارائه شده:
معماری داخلی (مسابقه)